Home
S'Buech und d'Charte
Wär  hät mich zeichnet
Was gits Neuis
Wotsch mir schriibe
Gäschtebuech
   
 

Danke villmal, dass Du uf minere Siite umesurfe tuesch. Ich wünsche Dir vill Spass däbii. Falls Du äs feins Grittibänze-Rezept kännsch oder en fröhliche Grittibänz-Witz (das wär dänn dä erscht, woni i minere Karriere ghöre würd), än lässige Link oder susch öppis Spannends, dänn schriib mir doch es E-Mail oder träg Dich i mim Gäschtebuech ii.